Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość

fundusz-europejskie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu informuje, że od nowego roku szkolnego 2016/2017 będzie w szkole realizowany projekt „Zainwestuj  w siebie postaw na przyszłość” realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego. Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu  01.09.2016 r. – 30.09.2019 r

Całkowita wartość projektu 811 015,00 zł w tym dofinansowanie  729 855,00

EFS – 689 362,75 zł

dotacja celowa Budżetu Państwa 40 492,25 zł

Celem projektu jest podniesienie poziomu i efektów kształcenia zawodowego w CKZIU nr 2 w Przemyślu,  wzrost zatrudnienia absolwentów Technikum nr 2 poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

  • W ramach projektu przewidziane są :
  • szkolenia ECDL dla technika ekonomisty,
  • kursy obsługi wózków widłowych i kas fiskalnych dla technika handlowca,
  • kurs florystyczny dla technika architektury krajobrazu,
  • indywidualne doradztwo zawodowe dla wszystkich kierunków kształcenia,
  • płatne wakacyjne staże ( miesięczne lub dwumiesięczne ) dla uczniów i uczennic wszystkich   kierunków,
  • zajęcia dodatkowe – firmy symulacyjne dla technika handlowca,
  • zajęcia dodatkowe – firmy symulacyjne dla technika ekonomisty,
  • studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Zostaną także doposażone pracownie zawodowe  oraz powstanie nowoczesna pracownia multimedialna dla zawodu technik ekonomista.

Zachęcamy do  uczestnictwa w projekcie !

W załączeniu : regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.