Szkoła Policealna dla Dorosłych

Nauka w Szkole Policealnej dla Dorosłych trwa 4 semestry (2 lata). Promocja słuchaczy odbywa się po każdym semestrze. W trakcie trwania nauki można przystąpić do egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Terminy i liczba egzaminów zależą od wybranego zawodu.

Do Szkoły Policealnej dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która:

 • ukończyła szkołę średnią,
 • jest zainteresowana dalszą nauką, ale z różnych względów nie może rozpocząć studiów,
 • pracuje w danym zawodzie, ale chce uzupełnić wykształcenie,
 • chce zdobyć nowy zawód, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

 Do szkoły policealnej nie jest wymagana matura. Jesteśmy placówką publiczną, więc nauka u nas jest bezpłatna.

Nauka w Szkole Policealnej odbywa się w trybie:

 • zaocznym – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie:
  • w czwartki w godzinach od 1410 do 1955,
  • w piątki w godzinach od 1410 do 1955,
  • w soboty w godzinach od 800 do 1535.

 W szkole policealnej kształcimy w zawodach:

Kwalifikacja EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik administracji organizuje i gromadzi informacje, sporządza i porządkuje dokumentację (projekty umów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji, dokumenty kadrowe, projekty dokumentów związanych z postępowaniem administracyjnym itp.) oraz koordynuje działalność jednostek organizacyjnych. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje, porządkuje i archiwizuje akta prawne i dokumenty normatywne wewnątrzzakładowe. Prowadzi firmową korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki, informatyki i łączności biurowej. Technik administracji może pracować zarówno w administracji rządowej oraz wojewódzkiej, jednostkach samorządu terytorialnego (jednostkach organizacyjnych powiatów, miast i gmin), jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych, bankach, inspekcjach oraz firmach ubezpieczeniowych. Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe, które umożliwiają mu prawidłową interpretację przepisów prawnych (prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i finansów publicznych) i stosowanie ich w praktyce, posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające efektywną pracę administracyjno-biurową. Technik administracji potrafi gromadzić i zbierać informacje o charakterze ekonomicznym i statystycznym, a także potrafi nadzorować działalność jednostki administracyjnej.
Nauczysz się:
 • obsługiwać klienta w jednostkach administracji, w tym udzielać wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów z różnych dziedzin prawa,
 • sporządzać i przechowywać dokumentację biurową,
 • obsługiwać sprzęt, urządzenia techniki biurowej oraz korzystać z programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań,
 • korzystać z różnych źródeł prawa podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • wszczynać i prowadzić postępowanie administracyjne oraz egzekucyjne,
 • sporządzać postanowienia i decyzje administracyjne,
 • rozpatrywać skargi i wnioski obywateli,
 • rozróżniać strukturę i zadania jednostek administracji publicznej,
 • oceniać skutki niezachowania terminów oraz formy czynności prawnych,
 • sporządzać umowy cywilnoprawne,
 • sporządzać dokumenty wynikające ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • opracowywać sprawozdania finansowe,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • organizować pracę małego zespołu.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych – pobierz podanie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji – pobierz oświadczenie,
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku – pobierz oświadczenie,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie,
 • w przypadku przyjęcia na semestr wyższy, dokumenty potwierdzające ukończenie niższych semestrów,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Sekretariat:

ul. hm. Izydory Kossowskiej 1
37-700 Przemyśl
tel./fax: (16) 678 33 02
w godzinach od 730 do 1530