Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Nauka w Szkole Podstawowej dla Dorosłych trwa 4 semestry. Promocja słuchaczy odbywa się po każdym semestrze. W ostatnim semestrze, w kwietniu, słuchacze zdają egzamin po szkole podstawowej.

Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która:

 • ukończyła 6 lub 7 klasę szkoły podstawowej, lub
 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyła 16 lat, lub
 • 15 lat w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla młodzieży. Konieczna w tym przypadku jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jest to szkoła dla osób, które:

 • przerwały naukę po szkole podstawowej, a chcą uzupełnić wykształcenie,
 • z różnych powodów przerwały naukę w innej szkole podstawowej, a chcą kontynuować naukę na semestrze programowo wyższym,
 • ze względu na sytuację losową nie mogą uczęszczać do szkoły młodzieżowej.

Zajęcia w Szkole Podstawowej dla Dorosłych odbywają się trzy razy w tygodniu, w godzinach od 800 do 1355. Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w pozostałe dwa dni uczą się wybranego zawodu.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, absolwent może podjąć naukę w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Równolegle może uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Wymagane dokumenty dla osób niepełnoletnich:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – pobierz podanie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji – pobierz oświadczenie
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku – pobierz oświadczenie
 • 2 fotografie,
 • w przypadku przyjęcia na semestr wyższy, dokumenty potwierdzające ukończenie niższych semestrów,
 • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wymagane dokumenty dla osób pełnoletnich:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – pobierz podanie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji – pobierz oświadczenie
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku – pobierz oświadczenie
 • oryginał świadectwa ukończenia ostatniej klasy,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • 2 fotografie,
 • w przypadku przyjęcia na semestr wyższy, dokumenty potwierdzające ukończenie niższych semestrów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Sekretariat:

ul. hm. Izydory Kossowskiej 1
37-700 Przemyśl
tel./fax: (16) 678 65 00
w godzinach od 800 do 1530