Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 z siedzibą w Przemyślu, tel:166783302 , mail: ckziu2@um.przemysl.pl

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem email iodedukacja@um.przemyśl.pl.
  2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa.
  3. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom.
  4. Dane Pana/Pani będą przechowywane na czas rekrutacji oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji z przebiegu nauczania.
  5. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania swoich niezbędnych danych osobowych.
  6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia zapisu do szkoły.