Ogłoszenie o przetargu

fundusz-europejskie 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Przemyślu

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

ogłasza przetarg naCzytaj więcej…

Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość

fundusz-europejskie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu informuje, że od nowego roku szkolnego 2016/2017 będzie w szkole realizowany projekt „Zainwestuj  w siebie postaw na przyszłość” realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego. Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu  01.09.2016 r. – 30.09.2019 r

Całkowita wartość projektu 811 015,00 zł w tym dofinansowanie  729 855,00

EFS – 689 362,75 zł

dotacja celowa Budżetu Państwa 40 492,25 zł

Czytaj więcej…

Kurs kwalifikacyjny Technik handlowiec

W dniu 20 października 2016 r. (czwartek) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu, przy ul. Dworskiego 97a, o godzinie 1500 odbędą się zajęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik handlowiec.

Podziel się książką

„Książka jest największym dobrem człowieka.
Rozszerza świadomość ludzką,
stwarza sojusz człowieka z człowiekiem,
łączy, budzi, niepokoi, przetwarza,
rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją.
Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności,
przezwycięża mijanie.”

Emil Zegadłowicz

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich słuchaczy i pracowników szkoły do włączenia się w akcję „Podziel się książką”. Prosimy o ofiarowanie bibliotece książek, do których Państwo już nie wracają. Książki te, włączone do naszego księgozbioru, trafią do innych czytelników. Może staną się dla nich przyjaciółmi w ich samotności, może wzruszą, czegoś nauczą, wskażą właściwą drogę, wzbudzą zadumę, pocieszą w przeciwnościach, odpędzą nudę?
Darujmy długowieczność wartościowym książkom, bo „książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana.