Ogłoszenie rekrutacyjne

Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do projektu
„Praktyka czyni mistrza – europejskie staże naszą szansą na rozwój i sukces zawodowy”
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do projektu „Praktyka czyni mistrza – europejskie staże naszą szansą na rozwój i sukces zawodowy” o numerze 2020-1-PL01-KA102- 080468.
W procesie rekrutacji obejmującym odbycie przez uczestników 2-tygodniowego stażu mogą wziąć udział uczniowie, którzy w momencie ogłoszenia kształcącą się w zawodach: technik handlowiec oraz technik ekonomista na etapie kształcenia klasa II, III, IV Technikum Nr 2.

ZASADY REKRUTACJI

 1. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie składają do dnia 19 marca 2021 r. (piątek) do godziny 12:00 komplet poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych obejmujących:
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem stażu zagranicznego -podpisane przez ucznia oraz jego rodzica/opiekuna prawnego;
  • Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie;
  • Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich – jako załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego (podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia);

Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej szkoły https://ckziu2.edu.pl -zakładka Aktualności oraz POWER (w zakładce Szkoła). Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy składać w sekretariacie szkoły .
Kryteria wyboru uczestników podzielone są na formalne, merytoryczne, uzupełniające i wykluczające. Szczegółowe kryteria rekrutacyjne wraz z punktacją znajdują się w Regulaminie Rekrutacji, który dołączony jest do całości dokumentacji rekrutacyjnej.

 1. Kandydaci do uczestnictwa w projekcie przygotują krótką wypowiedź lub prezentację na temat „Mój sukces zawodowy na europejskim rynku pracy”. Terminy prezentacji przed Komisją Rekrutacyjną zostaną wyznaczone po 19.03. 2021.
 2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły stworzy listę rankingową w oparciu o szczegółową punktację określoną w Regulaminie Rekrutacji. Do udziału w projekcie zakwalifikuje się wskazana w Ogłoszeniu Rekrutacyjnym liczba uczestników (z podziałem na dany zawód) z największą łączną sumą punktów. Utworzona zostanie także lista rezerwowa obejmująca maksymalnie 2 uczestników dla każdego zawodu;
 3. Szczegółowe kryteria kwalifikacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji dostępnym na stronie szkoły https://ckziu2.edu.pl/ w ogłoszeniu o rekrutacji oraz do wglądu w sekretariacie szkoły.
 4. Informacja o wynikach rekrutacji w postaci listy rankingowej zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na parterze w korytarzu głównym budynku szkoły oraz będzie dostępna do wglądu w sekretariacie szkoły w dniu 31.03.2021 (środa).
Kierunek kształceniaLiczba uczestnikówPartner/KrajTermin mobilności
Technik ekonomista10Euromind
Sevilla/Hiszpania
01.08.2021 - 14.08.2021
Technik handlowiec10Euromind
Sevilla/Hiszpania
01.08.2021 - 14.08.2021

Załączniki do pobrania

Posted in Aktualności, POWER.