Ogłoszenie o przetargu

fundusz-europejskie 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Przemyślu

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

ogłasza przetarg na

dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych i wyposażenia pracowni

nr postępowania 1/PN/2016

  

Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie internetowej https://ckziu2.edu.pl/bip

Posted in Projekty.