Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(ucznia/ rodzica/opiekuna prawnego* w celu prowadzeniem zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej)

W związku z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1): dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych ucznia/ rodzica/opiekuna prawnego jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu ul. Hm. Izydory Kossowskiej 1, 37-700 Przemyśl, e-mail: ckziu2@um.przemysl.pl 166783302 reprezentowana przez Dyrektora;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kierować pod nr tel.511 143 799 lub za pośrednictwem poczty    e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania w związku z realizacją obowiązków wynikających ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374., ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568), Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 9 (Dz. U. z 2020 r., poz.493) co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c) i e) jako realizacja obowiązku prawnego oraz  konieczność przetwarzania danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica.
  5. Administrator może przekazywać Państwa dane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie;
  6. Dane osobowe pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do wygaśnięcia tego celu, przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych (oświatowych);
  7. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Podanie danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.
  10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą wykorzystywane do profilowania oraz nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.