Egzaminy semestralne

Klasy stacjonarne

 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  w szkolnym planie nauczania.
 2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznawane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 3. Egzaminy semestralne przeprowadza się w ramach zajęć lekcyjnych, po ustaleniu oceny końcowej oceniania bieżącego z danego przedmiotu (zgodnie z procedurą i terminarzem).
  1. Nauczyciel danego przedmiotu może wyznaczyć tzw. Termin zerowy egzaminu semestralnego jeszcze przed ustaleniem oceny końcowej oceniania bieżącego.
  2. Egzamin semestralny w Terminie zerowym przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w czasie pozalekcyjnym.
  3. Słuchacz, który w wyniku egzaminu semestralnego, przeprowadzonego w Terminie zerowym, otrzymał ocenę uznawaną za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, nie musi już przystępować do tego egzamin w czasie zajęć lekcyjnych, jednak ocena ta może być uznana jedynie wtedy, gdy słuchacz otrzymał z tych zajęć ocenę pozytywną w wyniku oceniania bieżącego.
 4. W klasach gimnazjalnych egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego  i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Oceny ustala się według skali określonej przez MEN.
 5. W klasach liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się  w formie ustnej. Oceny ustala się według skali określonej przez MEN.
 6. W klasach technikum uzupełniającego egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Ponadto w semestrach I – IV, słuchacz zdaje egzamin semestralny w formie pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach V – VI, z dwóch przedmiotów zawodowych. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Oceny ustala się według skali  określonej przez MEN. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
 7. W klasach szkoły policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych, podstawowych dla zawodu,  w którym się kształci. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Oceny ustala się według skali  określonej przez MEN.
  Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
 8. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 6 i 7, dokonuje rada pedagogiczna, na podstawie opinii nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów zawodowych. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
 9. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena z egzaminu pisemnego nie stanowi przeszkody w dopuszczeniu słuchacza do egzaminu ustnego.
 10. Słuchacz, który nie spełnił warunków zawartych odpowiednio w ust. 2, 4, 5, 6, 7, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
 11. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 12. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego z języka polskiego, języka obcego i matematyki, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęcia i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach WSO. Zwolnienie, o którym mowa jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.

Klasy zaoczne

 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
 2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznawane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 4. Egzaminy semestralne przeprowadza się w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
  1. Egzaminy semestralne przeprowadza się po zakończeniu danych zajęć edukacyjnych;
   1. w semestrze jesiennym nie później niż do końca stycznia,
   2. w semestrze wiosennym nie później niż do końca czerwca.
  2. Okres egzaminów semestralnych dla słuchaczy klas zaocznych jest umieszczany w terminarzu danego roku szkolnego. Egzamin semestralny w Terminie zerowym przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w czasie poza konsultacjami.
  3. Słuchacz, który w wyniku egzaminu semestralnego, przeprowadzonego w Terminie zerowym, otrzymał ocenę uznawaną za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, nie musi już przystępować do tego egzaminu w okresie egzaminów, jednak ocena ta może być uznana jedynie wtedy, gdy słuchacz otrzymał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznawane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 5. W klasach liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Oceny ustala się według skali określonej przez MEN.
 6. W klasach szkoły policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych, podstawowych dla zawodu,. w którym się kształci. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Oceny ustala się według skali  określonej przez MEN. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
 7. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 6 i 7, dokonuje rada pedagogiczna, na podstawie opinii nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów zawodowych. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
 8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena z egzaminu pisemnego nie stanowi przeszkody w dopuszczeniu słuchacza do egzaminu ustnego.
 9. Słuchacz, który nie spełnił warunków zawartych odpowiednio w ust. 2, 3, 5, 6, 7, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
 10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 11. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego z języka polskiego, języka obcego i matematyki, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach WSO. Zwolnienie, o którym mowa jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.