Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań CKZiU Nr 2)
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/XLSX/DOCX nie są w pełni dostępne cyfrowo (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań CKZiU Nr 2)
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań CKZiU Nr 2)
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, jednak nadal pracujemy nad dostosowaniem zawartości strony do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Rybka.
 • E-mail: ckziu2@um.przemysl.pl
 • Telefon: 166783302

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu
 • Adres: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu
  ul. hm. Izydory Kossowskiej 1
  37-700 Przemyśl
 • E-mail: ckziu2@um.przemysl.pl
 • Telefon: 166783302

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu zlokalizowany jest przy ulicy Hm. Izydory Kossowskiej 1.

Do budynku prowadzi wejście główne zlokalizowane od strony wyżej wymienionej ulicy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Do wejścia prowadzą schody. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne. W budynku na każdym poziomie (parter, piętra i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe – strona posiada

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia  i zmniejszania liter
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.