KKZ – Pszczelarz

W dniu 09.03.2018 r. o godzinie 15:00 w budynku przy ul. Dworskiego 25 odbędą się zajęcia w sali 101 dla słuchaczy KKZ – Pszczelarz.

Szczegółowy harmonogram zajęć od marca do czerwca można pobrać tutaj harmonogram pszczelarz 2017-2018

Zapraszamy wszystkich słuchaczy na zajęcia inauguracyjne, na których zostaną podane szczegółowe  informacje.

Projekt „Zainwestuj  w siebie postaw na przyszłość”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu informuje, że od nowego roku szkolnego 2016/2017 będzie w szkole realizowany projekt „Zainwestuj  w siebie postaw na przyszłość” realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego. Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu  01.09.2016 r. – 30.09.2019 r

Całkowita wartość projektu 811 015,00 zł w tym dofinansowanie  729 855,00

EFS – 689 362,75 zł

dotacja celowa Budżetu Państwa 40 492,25 zł

Czytaj więcej…

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – pszczelarz

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu

ogłasza zapisy na bezpłatny kurs kwalifikacyjny  zawód  – pszczelarz, kwalifikacja R4 prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

Planowane rozpoczęcie kursu luty 2018 r., a zakończenie marzec 2019 r.

Kurs obejmuje 575 godzin nauki w trakcie 3 semestrów, zajęcia będą odbywać się w piątki      od godziny 1500 i soboty od godziny 800. Zajęcia praktyczne będą realizowane w pasiekach w regionie.Czytaj więcej…

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość

Rok szkolny 2017/18

Projekt „Zainwestuj w siebie postaw na przyszłość „realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i  kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego   w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz  z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Czytaj więcej…

Informacja z otwarcia ofert

                                                                                                                                             Przemyśl  2017-02-08

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Dla Zapytania ofertowego nr  1/2017 CKZIU 2  na realizację kursów i szkoleń dla uczniów i uczennic CKZIU nr 2 w Przemyślu w ramach projektu  pt. ” Zainwestuj w siebie , postaw na przyszłość” nr  umowy  RPPK.09.04.00-18-0015/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowegoCzytaj więcej…

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do złożenia oferty:

Zapytanie ofertowe nr  1/2017 CKZIU 2

prowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności

na realizację kursów i szkoleń dla uczniów i uczennic

CKZIU nr 2 w Przemyślu w ramach projektu pt.

” Zainwestuj w siebie , postaw na przyszłość”

Czytaj więcej…

Ogłoszenie o przetargu

fundusz-europejskie 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Przemyślu

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

ogłasza przetarg naCzytaj więcej…