Rekrutacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość

Rok szkolny 2017/18

Projekt „Zainwestuj w siebie postaw na przyszłość „realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i  kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego   w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz  z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych w biurze projektu. Wszelkie informacje udziale P. Edyta Gościa oraz P. Katarzyna Fedec tel. kont 600242384  informacje dostępne są także na stronie internetowej szkoły    https://ckziu2.edu.pl/        oraz na tablicy ogłoszeń

Osoby niepełnosprawne pragnące uczestniczyć w projekcie potrzebujące dodatkowego wsparcia prosimy o kontakt w celu dostosowania form wsparcia do potrzeb
i niepełnosprawności
każdej z osób indywidualnie

 

 

Kryteria dostępu na szkolenie wg kierunku kształcenia i rocznika  w określonej kolejności :

 

  • Kurs wózki widłowe – Technik Handlowiec, Technik Architektury Krajobrazu kl. IV, III
  • Kurs kasy fiskalne –  Technik Handlowiec kl. IV, III w przypadku wolnych miejsc II
  • Kurs ECDL BASE    – Technik Ekonomista  Technik Architektury Krajobrazu  IV, III, II
  • Kurs florystyczny – Technik Architektury  Krajobrazu  IV, III, II , I
  • Firmy symulacyjne Ekonomista -Technik Ekonomista kl. II, I w przypadku wolnych miejsc III
  • Doradztwo zawodowe IPD – wszyscy uczniowie wymagający wsparcia
  • Staże zawodowe – 1 lub 2 miesięczne, płatne

 

Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne-finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy na kursie/szkoleniu nie może przekroczyć  8 osób.

Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna bierze  pod uwagę sumę uzyskanych punktów tj:

 

Osoba o niskich dochodach                          2 pkt

Osoba  z terenów wiejskich                           1 pkt

Kobieta                                                                 1 pkt          

Kobieta –Kurs  obsługi wózków widłowych         2 pkt

Średnia ocen z klasy niższej                          2 pkt *średnia ocen

Za udział w innej formie wsparcia             1 pkt

Osoba niepełnosprawna                                2 pkt

 

Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju zajęć (z zastrzeżeniem braku możliwości dwukrotnego udziału w takich samych zajęciach).

Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/ uczennica z listy rezerwowej.

Załączniki:

regulamin rekrutacji na rok 2016

Zal 1 , do Reg dla ucznia uczennicy

Zal 1 do Reg dla nauczyciela nauczycielki

Zal.2 do Reg.docx- deklaracja udzialu wprojekcie

zalnr 3 .docx – oswiadczenie o wyrazeniu zgodyna przetwazanie danych osobowych

Zał 3 , OŚWIADCZENIE dla ucznia uczennicy ,NAUCZYCIELA _NAUCZYCIELKI- 2016

Zał 1 , Formularz rekruta do Reg dla ucznia uczennicy 201_6

Załączniki rok szkolny 2017/2018 :

 

Reg Rekrutacji na rok szkolny 2017

Zal-1-do-Reg-dla-nauczyciela-nauczycielki 2017 (1)

Zał 1 , Formularz rekruta do Reg dla ucznia uczennicy (1)

Zał 3 , OŚWIADCZENIE dla ucznia uczennicy ,NAUCZYCIELA NAUCZYCIELKI- (1)

Zał.2 Deklaracja (2)

 

Posted in Aktualności.