Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu ul. Izydory Kossowskiej 1 ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 18 m2, z przeznaczeniem na sklepik szkolny CKZiU Nr 2 w roku  szk.  2020/2021.
  1. Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały nr 148/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśl oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym   – zwanym dalej w niniejszym Regulaminie „Najmem” aktywów  trwałych samodzielnych  jednostek organizacyjnych, dla których funkcję organu założycielskiego sprawuje Miasto Przemyśl.
  2. Przetarg ogłoszony został na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 www.ckziu2.edu.pl zgodnie z Regulaminem przeprowadzania Procedury Przetargowej na Najem, Dzierżawę Pomieszczeń i Powierzchni w Centrum Kształcenia
   Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 przy ul. Izydory Kossowskiej 1.
  3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia),   w zamkniętej kopercie, opatrzonej  pieczątką oferenta, z napisem: „Przetarg na najem lokalu  użytkowego z przeznaczeniem na sklepik”.
  4. Oferta, pod  rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane  informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.
  5. Do formularza ofertowego należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  działalności gospodarczej oraz  aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem  podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne  wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert, w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez oferenta.
  6. Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
  7. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
  8. Wszelkie inne informacje zawarte są w Regulaminie, o jakim mowa w pkt.1.C.
 1. OPIS  PRZEDMIOTU  PRZETARGU  I  WARUNKI  WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 18 m2 z przeznaczeniem  na szkolny sklepik.
  2. Kryterium  wyboru oferenta  stanowi  stawka  czynszu za 1 m2 powierzchni  nie mniej  niż  16,50 zł brutto  za 1 m2.
  3. Oferent zobowiązany jest do profesjonalnego wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 2. SKŁADANIE  OFERT
  1. Oferty należy składać w sekretariacie CKZiU Nr 2, ul. I.Kossowskiej 1 w terminie do 28.09.2020 r. godz. 12.00.
  2. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  3. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
 3. OTWARCIE  OFERT
  1. Otwarcie  ofert  nastąpi  29.09.2020 r.  o  godz. 11.00  w  CKZiU Nr 2 ul. I.Kossowskiej 1.
  2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące  informacje: dane oferentów oraz informacje o cenie ofert.
 4. ODRZUCONE  ZOSTANĄ  OFERTY:
  1. Oferta niezgodna  z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej,  przepisami prawa,  a także złożona  po terminie określonym w pkt. 3.1.  podlega  odrzuceniu.
 5. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m 2  wynajmowanej powierzchni.
 6. Strony zawrą umowę  na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej  załącznik do ogłoszenia ofertowego.
 7. Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymają pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu.
 8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów  przetargowych.
 9. Informacje  o  przedmiocie umowy  można uzyskać  u p. Marty Tetery – kierownika  gospodarczego   w godzinach  od 8.30  do godz. 13.00 tel. 16 6783302. W sekretariacie szkoły będzie można  odebrać materiały przetargowe i umówić się na wizję lokalną pomieszczenia.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Posted in Aktualności, Przetargi.