Rekrutacja

Zasady rekrutacji

do CKZiU Nr 2 w roku szkolnym 2019/2020

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻYSZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Prowadzimy stałą rekrutację na wszystkie semestry bez egzaminów wstępnych. Do szkoły przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową lub średnią.

Na semestry wyższe zapraszamy osoby, które wcześniej podjęły naukę w innych szkołach, zarówno te, które przerwały edukację w wyniku różnych życiowych przyczyn, jak również pragnące się przenieść oraz ukończyć szkołę w spokojnej atmosferze wsparcia.

Wszystkie szkoły są bezpłatne

 

Szkoły do których prowadzimy nabór:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: więcej informacji o kursach

 • Pszczelarz
 • Technik ekonomista
 • Sprzedawca
 • Florysta

Zasady rekrutacji:
Na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku Nr 26, poz. 232) z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z dnia 26 lipca 2012 r.).

 1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 2. Do gimnazjum dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych ukończyła 16 lat, a w przypadku Ochotniczych Hufców Pracy 15 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum lub jeżeli osoba ta przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
 3. Do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży. W opisanym przypadku rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest napisać podanie o przyjęcie dziecka, w którym szczegółowo wyjaśni sytuację zdrowotną lub życiową (w załączeniu, np. zaświadczenie lekarskie, opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej).
 4. Osoba, która ukończyła gimnazjum oraz:
  •   ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub
  •   przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich

  może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Print Friendly, PDF & Email