Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu ul. hm. Izydory Kossowskiej 1 ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 18 m2; z przeznaczeniem na sklepik szkolny CKZiU Nr 2 w roku szk. 2019/2020.
  2. Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały nr 148/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśl oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym – zwanym dalej w niniejszym Regulaminie „Najmem” aktywów trwałych samodzielnych jednostek organizacyjnych, dla których funkcję organu założycielskiego sprawuje Miasto Przemyśl.
  3. Przetarg ogłoszony został na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 –  www.bip.ckziu2.edu.pl zgodnie z Regulaminem przeprowadzania Procedury Przetargowej na Najem, Dzierżawę Pomieszczeń i Powierzchni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 przy ul. hm. Izydory Kossowskiej 1.
  4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik”.
  5. Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.
  6. Do formularza ofertowego należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
  7. Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
  8. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
  9. Wszelkie inne informacje zawarte są w Regulaminie, o jakim mowa w pkt. 1.3.
 2. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 18 m2 z przeznaczeniem na szkolny sklepik.
  2. Kryterium wyboru oferenta stanowi stawka czynszu za 1 m2.
  3. Oferent zobowiązany jest do profesjonalnego wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 3. SKŁADANIE OFERT
  1. Oferty należy składać w sekretariacie CKZiU Nr 2, ul. hm. Izydory.Kossowskiej 1 w terminie do 27.09.2019 r. do godz. 1200.
  2. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  3. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
 4. OTWARCIE OFERT
  1. Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2019 r. godz. 13.00 w CKZiU Nr 2 ul. hm. Izydory Kossowskiej 1.
  2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:
   1. dane oferentów
   2. informacje o cenie ofert
 5. ODRZUCONE OFERTY
  1. Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej, przepisami prawa, a także złożona po terminie określonym w pkt. 3.1. podlega odrzuceniu.
 6. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.
 7. Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do ogłoszenia ofertowego.
 8. Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymają pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu.
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert -modyfikacji treści materiałów przetargowych.
 10. Informacje o przedmiocie umowy można uzyskać u p. Marty Tetery — kierownika gospodarczego w godzinach od 8.30 do 13.00 pod nr tel. (16) 678 33 02.
 11. W sekretariacie szkoły będzie można odebrać materiały przetargowe i umówić się na wizję lokalną pomieszczenia.

 

Załączniki:

Formularz-ofertowy

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Przetargi.