Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w głównej mierze jest adresowany do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

W wyjątkowych przypadkach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej na kwalifikacyjny kurs zawodowy może uczęszczać osoba, która ukończyła gimnazjum oraz:

 • ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawnie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub
 • przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

Osoba, która ukończyła taki kurs może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z kwalifikacji otrzyma świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.

Aby otrzymać dyplom należy zdać wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie oraz posiadać odpowiedni poziom wykształcenia. W przypadku zawodów nauczanych w szkole zawodowej należy posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodów „technikalnych” – wykształcenie średnie.

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez CKZiU Nr 2 w Przemyślu:

 

Technik ekonomista

Kształcąc się w tym zawodzie będziesz przygotowany do:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

 • A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • A.36 - Prowadzenie rachunkowości

 

Czas trwania kursu
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 280 godzin
A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 470 godzin
A.36 - Prowadzenie rachunkowości 520 godzin
Praktyka zawodowa 240 godzin (6 tygodni)

Florysta

Kształcąc się w tym zawodzie będziesz przygotowany do:

 • projektowania dekoracji roślinnych,
 • wykonywania dekoracji roślinnych,
 • aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

 • R.26 - Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

Czas trwania kursu
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 240 godzin
R.26 - Wykonywanie kompozycji florystycznych 440 godzin
Praktyka zawodowa 160 godzin (4 tygodnie)
Pszczelarz

Kształcąc się w tym zawodzie będziesz przygotowany do:

 • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

 • RL.04 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Czas trwania kursu:

 • Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów: 230 godzin
 • RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej: 650 godzin

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • świadectwo ukończenia szkoły (odpowiedniego typu, w zależności od kwalifikacji),
 • dokument tożsamości,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Sekretariat:

ul. Włodzimierza Bilana 2
37-700 Przemyśl
tel./fax: (16) 678 65 00
w godzinach od 800 do 1530

Print Friendly, PDF & Email