Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w głównej mierze jest adresowany do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Osoba, która ukończyła taki kurs może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z kwalifikacji otrzyma świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.

Aby otrzymać dyplom należy zdać wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie oraz posiadać odpowiedni poziom wykształcenia. W przypadku zawodów nauczanych w szkole zawodowej należy posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodów „technikalnych” – wykształcenie średnie.

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez CKZiU Nr 2 w Przemyślu:

Kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych
Programista to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy oraz jedna z najlepiej opłacanych profesji. Jednak programowanie to nie tylko duże pieniądze, ale także pasja, dzięki której będziesz mógł/mogła tworzyć gry, programować roboty, tworzyć aplikacje na różne systemy i platformy. Jednym słowem jest to bardzo innowacyjna i kreatywna branża, która stoi przed Tobą otworem.
Nauczysz się:
 • tworzyć strony i aplikacje internetowe,
 • tworzyć i administrować bazy danych,
 • projektować, programować oraz testować zaawansowane aplikacje internetowe,
Kwalifikacja ROL.03 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Pszczelarstwo należy do dobrze rozwijającej się gałęzi rolniczej w naszym kraju. Z badań Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach wynika, że co roku zwiększa się odsetek młodych pszczelarzy oraz zwiększa się średnia wielkość gospodarstw pasiecznych. Zwiększa się również liczba gospodarstw pasiecznych zawodowych charakteryzujących się dużym usprzętowieniem, a także wysokimi nakładami kapitałowymi. Z tymi zmianami wiąże się również zapotrzebowanie na osoby wykształcone, przedsiębiorcze i kreatywne, które będą prowadziły własne gospodarstwa z wykorzystaniem intensywnych technologii i rachunku ekonomicznego, a także ekologicznych metod produkcji. Wraz z wyzwaniami związanymi ze zmieniającymi się technologiami produkcji, z szybkim postępem biologicznym oraz zwiększającymi się wymaganiami konsumentów rośnie również prestiż zawodu i zapotrzebowanie na pszczelarza.

Kwalifikacje:

ROL.03. Powadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Technik pszczelarz przygotowany jest do organizowania i prowadzenia gospodarstwa pasiecznego z zastosowaniem różnych technologii produkcji pszczelarskiej; organizowania i prowadzenia prac związanych z rozwojem i rozmnażaniem rodzin pszczelich oraz z bazą pożytkową dla pasieki; organizowania produktów pszczelich, zapobiegania chorobom pszczół, zwalczania i leczenia ich; stosowania rachunku ekonomicznego w działalności rolniczej i pszczelarskiej, organizowania, pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i konfekcjonowanie produktów roślinnych i pszczelarskich oraz prowadzenia ich sprzedaży; organizowania i prowadzenia zapylania upraw z wykorzystaniem pszczół i dziko żyjących pszczołowatych, sporządzania biznesplanu do określonych potrzeb i warunków gospodarstwa rolniczego i pszczelarskiego, planowania, organizowania i prowadzenia upraw roślin z zastosowaniem różnych technologii, planowania, organizowania oraz prowadzenia zabiegów uprawowych, nawożenia gleb i roślin oraz ochrony roślin, organizowania i prowadzenia prac agrotechnicznych z wykorzystaniem pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolniczym, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, stosowania zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pszczelarstwie, stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac pszczelarskich, wykazywania się kreatywnością i otwartością na zmiany, aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych oraz radzenia sobie ze stresem, organizowania pracy zespołu zgodnie z określonymi zadaniami oraz kierowania jego pracą z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji osób i ich ról, jakie odgrywają, korzystania z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa; korzystania z literatury zawodowej oraz z doradztwa rolniczego, prowadzenia i obsługiwania ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.
Kwalifikacja EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania. Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.
Do zadań zawodowych technika informatyka zaliczamy m.in.:
 • Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego.
 • Nadzorowanie pracy sieci komputerowej.
 • Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego).
 • Dobieranie konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań.
 • Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.
 • Administrowanie bazą danych.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji i użytkowania.
 • Organizowanie własnego i innych użytkowników stanowiska pracy systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego.
 • Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.
 • Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego.
 • Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych.
 • Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.
Kwalifikacja OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych
Zawód florysty jest zawodem twórczym, od florysty oczekuje się dużej wyobraźni przestrzennej, wrażliwości estetycznej, uzdolnień plastycznych, twórczego myślenia oraz zdolności manualnych, które pozwolą na tworzenie projektów i ich wizualizacje. Florysta projektuje i wykonuje aranżacje z kwiatów ciętych, doniczkowych, z materiału zasuszonego i sztucznego wykorzystując ich walory zdobnicze i estetyczne. Florysta w swojej pracy opiera się na wiedzy z zakresu materiałoznawstwa roślinnego, jego właściwości i symboliki, sposobu zagospodarowania przestrzennego pomieszczeń, aranżacji wnętrz oraz otwartej przestrzeni. Do głównych zadań w tym zawodzie zalicza się projektowanie dekoracji, przygotowanie materiału roślinnego, wykonanie dekoracji i kompozycji oraz ozdób z materiału roślinnego i florystycznego. Florysta zajmuje się również przygotowaniem wystaw, pokazów i konkursów, uwzględniając przy tym aktualne trendy florystyczne oraz doradza w zakresie pielęgnacji roślin. Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają w sposób profesjonalny prowadzić kwiaciarnię lub firmę florystyczną.
Kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
Sprzedawca to osoba, której praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), hurtowej lub w sklepach internetowych. Obsługuje nabywców w punktach sprzedaży metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji. Może prowadzić sprzedaż na odległość (wysyłkową), np. z wykorzystaniem internetu, telefonu. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie dostaw, sprawdzenie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie towarów do sprzedaży (rozpakowanie, sortowanie, oznaczanie itp.) oraz wykonywanie prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Sprzedawca informuje nabywcę o właściwościach i walorach sprzedawanych towarów, na życzenie klienta pomaga w jego wyborze, realizuje zamówienie składane przez nabywcę, inkasuje należności za sprzedane towary, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i skargi klientów, może negocjować warunki prowadzonych transakcji. Sprzedawca powinien posiadać między innymi umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami aktywnego słuchania, etyki, kultury zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnych relacji z klientami, wykonywania pracy pod dużą presją i emocjonalnym napięciem. Szczególnie istotne w wykonywaniu zawodu sprzedawcy są: uczciwość, kompetencje społeczne, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym i obcym.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – pobierz podanie.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji – pobierz oświadczenie.
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku – pobierz oświadczenie.
 • świadectwo ukończenia szkoły (odpowiedniego typu, w zależności od kwalifikacji),
 • dokument tożsamości,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Sekretariat:

ul. hm. Izydory Kossowskiej 1
37-700 Przemyśl
tel./fax: (16) 678 65 00
w godzinach od 800 do 1530