Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w głównej mierze jest adresowany do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

W wyjątkowych przypadkach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej na kwalifikacyjny kurs zawodowy może uczęszczać osoba, która ukończyła gimnazjum oraz:

 • ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawnie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub
 • przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

Osoba, która ukończyła taki kurs może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z kwalifikacji otrzyma świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.

Aby otrzymać dyplom należy zdać wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie oraz posiadać odpowiedni poziom wykształcenia. W przypadku zawodów nauczanych w szkole zawodowej należy posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodów „technikalnych” – wykształcenie średnie.

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez CKZiU Nr 2 w Przemyślu:

 

Technik rachunkowości

Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Kształcąc się w tym zawodzie będziesz przygotowany do:

 • w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  • sporządzania dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 • w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
  • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
  • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
  • wyceniania składników aktywów i pasywów,
  • ustalania wyniku finansowego,
  • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • prowadzenia analizy finansowej.

Technik informatyk

Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
  komputerowych

Kształcąc się w ramach tej kwalifikacji będziesz przygotowany do:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

Florysta

Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

 • OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych.

Kształcąc się w tym zawodzie będziesz przygotowany do:

 • projektowania dekoracji roślinnych;
 • wykonywania dekoracji roślinnych;
 • aranżowania wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.
Pszczelarz

Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

 • ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Kształcąc się w tym zawodzie będziesz przygotowany do:

 • zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego;
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.
Sprzedawca

Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Kształcąc się w tym zawodzie będziesz przygotowany do:

 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
  i sprzedaży;
 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • świadectwo ukończenia szkoły (odpowiedniego typu, w zależności od kwalifikacji),
 • dokument tożsamości,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Sekretariat:

ul. Włodzimierza Bilana 2
37-700 Przemyśl
tel./fax: (16) 678 65 00
w godzinach od 800 do 1530

Print Friendly, PDF & Email