Historia szkoły

Historia szkoły w latach 1913-1939
Początki szkoły sięgają pierwszych lat dwudziestego wieku, a konkretnie lat 1907-1912 na przestrzeni których funkcjonowały (świadczą o tym zgromadzone w archiwum szkolnym dzienniki katalogi klasyfikacyjne - uczniów kursów handlowych). Na bazie tych kursów decyzją Galicyjskiego Wydziału Krajowego we Lwowie utworzono w 1913 roku Krajową Szkołę Kupiecką męską.
Krajowa Szkoła Kupiecka rozpoczęła działalność prosperity miasta i wzmożonego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę.
Pierwszy rok szkolny 1913/1914 zaowocował otwarciem 4 oddziałów:
klasy przygotowawczej, klasy I męskiej i dwóch oddziałów jednorocznego kursu żeńskiego.
Założycielem i właścicielem Szkoły był Galicyjski Wydział Krajowy we Lwowie.
Pierwsza siedziba Szkoły znajdowała się przy ulicy Dworskiego 14. Po pierwszym roku szkolnym 1913/1914 szkoła w związku z wybuchem I wojny światowej i działaniami wojennymi w mieście musiała zawiesić działalność. Toczące się walki spowodowały, że budynek Szkoły uległ poważnemu zniszczeniu. Na polecenie Wydziału Krajowego po przeprowadzonym gruntownym remoncie wznowiono pracę Szkoły w roku szkolnym 1915/1916.
Z początkiem roku szkolnego 1917/1918 powstała przy Szkole Kupieckiej męskiej 2 letnia Szkoła Kupiecka żeńska. Powstanie jej poprzedzone było, tak jak w przypadku szkoły męskiej, powstaniem jednorocznych kursów handlowych żeńskich przy Krajowych Szkołach Kupieckich. Szkoła dla dziewcząt miała odmienny program nauczania i od momentu powstania cieszyła się dużym zainteresowaniem.
W pierwszych latach funkcjonowania szkoły wśród uczniów szkoły dominowali Polacy narodowości żydowskiej (w roku szkolnym 1913/1914 stanowili oni prawie 62 %, w 1915/1916 prawie 36%, w 1916/1917 - prawie 53 %, w roku szkolnym 1917/1918 prawie 41%). Było to niewątpliwie wynikiem tego, że przez wiele wieków handel pozostawał domeną Żydów, a także przekonania, że jest to zajęcie niegodne chrześcijan.
Jak zauważa pierwszy dyrektor szkoły, Kazimierz Sawicki, migracja za chlebem do innych krajów i zwrócenie uwagi na bogactwo narodów powstałe z handlu i przemysłu spowodowało zmianę postaw Polaków. Fakt ten będzie ulegał stopniowej zmianie co znajduje odzwierciedlenie w dziennikach lekcyjnych. Zapisy świadczą o zwiększaniu się liczby uczniów narodowości polskiej i ruskiej (ukraińskiej).
Ciekawego materiału dostarcza analiza pochodzenia społecznego pierwszych uczniów. Wyraźnie zaznacza się przewaga dzieci ze środowiska mieszczańskiego - są to dzieci kupców, rzemieślników, robotników kolejowych, rzadziej zarządców dóbr, rolników, nauczycieli, urzędników państwowych i prywatnych.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem dziewcząt.
Stanowiły one w roku szkolnym 1913/1914 - 51,25 %, 1915/1916 - 52,63 %, 1916/1917 - 38,61%, 1917/1918 - 42,54% ogółu uczniów. Jednym z powodów rosnącego zainteresowania szkołą była konieczność podjęcia pracy zarobkowej przez kobiety w sytuacji, kiedy większość zdolnych do pracy mężczyzn żywicieli rodzin znalazła się na froncie. Zdobycie wykształcenia dawało możliwość zatrudnienia. Wojna doprowadziła więc do zmiany tradycyjnego modelu rodziny, w której mężczyzna był głównym żywicielem. Można powiedzieć, że wojna na polu emancypacji kobiet zrobiła więcej niż dziesięciolecia walk sufrażystek o prawa kobiet.
Oprócz wymienionych typów szkół w ramach Krajowej Szkoły Kupieckiej prowadzono wieczorowe kursy specjalne dla dorosłych z przedmiotów: buchalteria, korespondencja niemiecka, stenografia a także jednoroczne kursy.
Na uwagę zasługuje obowiązująca wówczas skala ocen.
Za postępy w nauce:
celujący
chwalebny
zadowalający
dostateczny
niedostateczny
Na szczególną uwagę zasługuje ocenianie z zakresu zachowania. Odrębnie oceniano za zachowanie się, za uczęszczanie i za formę zewnętrzną wypracowań pisemnych odpowiednio według skali.
Za zachowanie się:
chwalebne
dobre
odpowiednie
mniej odpowiednie
nieodpowiednie
Za uczęszczanie:
bardzo pilne
pilne
nieregularne
niedbałe
Za formę zewnętrzną wypracowań pisemnych:
bardzo staranna
staranna
dość staranna
niestaranna
niedbała
I co na to wszystko dzisiejsi uczniowie?
Historia szkoły w latach 1939 - 2012

Po dniu 17.09.1939 r. placówka znalazła się pod okupacją radziecką, równocześnie na Zasaniu (okupacja niemiecka) zorganizowano szkołę handlową z polskim językiem wykładowym. Mieściła się ona w budynku S.S. Benedyktynek, a kierował nią prof. Józef Kupka. Po agresji niemieckiej na ZSRR i zajęciu całego miasta przez Niemców, połączono w czerwcu 1941 r. w/w placówki w jedną szkołę - Państwową Szkołę Handlową.
W warunkach okupacji niemieckiej spełniła ona bardzo ważną rolę - była jedyną szkołą, w której nauczano po polsku, chroniła również młodzież przed wyjazdem na roboty przymusowe do Rzeszy. Po zakończeniu wojny placówka kontynuowała działalność jako Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe.
Od tego czasu szkoła przechodziła wiele zmian organizacyjnych, w 1952 r. podzielono ją na: Technikum Finansowe i Technikum Pocztowe.
W roku szkolnym 1956/57 Technikum Finansowe przekształcono w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne, a w roku następnym utworzono Zasadniczą Szkołę Handlową o specjalności: sprzedawca.
W 1960 r. uruchomiono Technikum Ekonomiczne dla Pracujących, zaś od 1967 r. zaczęto kształcić młodzież w czteroletnim Liceum Ekonomicznym na podbudowie szkoły podstawowej.
W latach 1971-73 przeprowadzono kapitalny remont budynku szkolnego. W 1971 r. powołano do życia Policealne Studium Zawodowe, w latach 1975-82 istniało w szkole również Średnie Studium Zawodowe.
W roku 1977 wszystkie szkoły połączono w Zespół Szkół Ekonomicznych, w którego skład weszły:
Liceum Ekonomiczne 4- i 3-letnie,
Wydział dla Pracujących Liceum Ekonomicznego
Liceum Zawodowe 4-letnie
Policealne Studium Zawodowe 2-letnie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Średnie Studium Zawodowe
W roku 1974 Liceum Ekonomicznemu nadano imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a od 1977 r. patronuje on całemu Zespołowi. W tym też roku ufundowano sztandar.
W zakresie poszerzania oferty edukacyjnej, na uwagę zasługuje powołanie z dniem 01.09.1985Policealnego Studium Administracji Państwowej, a w roku 1991 Policealnego Studium Administracji Samorządowej, w oparciu o autorski program, opracowany przez zespół nauczycieli pod kierunkiem dyrektora mgr Zenona Koszelnika. Uwzględniając potrzeby środowiska, w ramach Policealnego Studium Zawodowego, przez okres 5 lat kształcono w zawodzie: "obsługa ruchu turystycznego".
W odpowiedzi na oczekiwania absolwentów szkół podstawowych, wprowadzono na kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw specjalność marketing i managament w oparciu o autorskie programy nauczania. Konsekwencją realizacji programów wdrożeniowych było powołanie nowych szkół:
Liceum Handlowego,
Technikum 4-letniego, zawód:
technik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej oraz szkół policealnych.
W 2002 r. powstały szkoły ponadgimnazjalne:
Liceum Profilowane nr 2
profil ekonomiczno - administracyjny
profil zarządzanie informacją
Technikum nr 2
zawód: technik ekonomista
W ciągu 90 lat swej działalności szkoła zdobyła trwałe miejsce w historii Przemyśla. W szkole znalazło wykształcenie i pracę wiele pokoleń uczniów i nauczycieli. Dla wielu z nich szkoła ta stała się początkiem kariery naukowej czy też menadżerskiej.
W roku szkolnym 2007/2008 nastąpiło połączenie Zespołu Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu z Zespołem Szkół Ekonomicznych.
Od 1.IX.2007 r. obie szkoły funkcjonują jako jeden zespół, pod nazwą Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Przemyślu przy ul. Dworskiego 25.
Dyrektorem szkoły jest p. mgr Adam Winiarski.

Jubileusz 90-lecia

13-14 czerwca 2003 r.

Krajowa Szkoła Kupiecka

1913

Zespół Szkół Ekonomicznych

2003

Stęskniła się Szkoła za Wami,

Wszystkimi swoimi ławkami,

Katedra tęskni...

I biały orzeł...

(L. J. Kern)

Spotkanie pokoleń 13 czerwca 2003 r.

Jeden z najstarszych absolwentów Liceum Handlowego p. Waldemar Mularz prezentuje swoje świadectwo z 1937 r.

Oficjalna część uroczystości jubileuszowych 14 czerwca 2003 r.

Msza święta w intencji uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły...
za tych, co odeszli...
za tych, którzy tworzyli przeszłość...
za tych, którzy tworzą teraźniejszość...
Mszę świętą w Bazylice Archikatedralnej koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stefan Moskwa w asyście księży katechetów i księży - absolwentów.
Przemarsz ulicami miasta pod budynek szkoły
Na czele pochodu Poczty sztandarowe, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Dyrektor ZSE Zenon Koszelnik, zaproszeni goście oraz byli i obecni pracownicy szkoły.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez 90-letnią Profesor Olgę Krawiec w asyście dyrektorów:
Leszka Białego i Zenona Koszelnika.
Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty P. Jolantę Tudrój-Darską i Prezydenta Miasta Przemyśla P. Roberta Chomę.
Wystawa oraz prezentacje multimedialne poświęcone historii Szkoły.
Uroczystości w Centrum Kulturalnym.
Wystąpienie Dyrektora, zaproszonych gości, część artystyczna w wykonaniu młodzieży.
Szczegółowy opis Jubileuszu:

Dzień pierwszy - piątek - 13 czerwca 2004 r.

W pierwszym dniu zaplanowano spotkanie roczników na godzinę 17.00, ale już na długo przed wyznaczoną godziną pierwsi uczestnicy uroczystości "ściągali" do szkoły. Rano, 13 czerwca, przygotowano teren przyszkolny na przyjęcie gości - rozstawiono namioty, kolorowe parasole, przygotowano ławki, rozstawiono specjalny namiot informacyjny, swoje stoisko rozstawił też Rejonowy Urząd Poczty w Przemyślu. Szkoła powitała uczestników uroczystości okolicznościową dekoracją - odmalowana od dachu po piwnice, z okolicznościowymi hasłami:

Stęskniła się szkoła za Wami,

Wszystkimi swoimi ławkami

...

Na stoisku informacyjnym wręczano uczestnikom uroczystości okolicznościowe upominki; w reklamówce Monografia szkoły, wydane z okazji 90. lecia karty pocztowe w okolicznościowej kopercie i długopis z nadrukiem Zespołu. Na stoisku pocztowym uczestnicy zjazdu mogli opieczętować swoje karty okolicznościowym stemplem i dokupić karty pocztowe, widokówki z Przemyśla i znaczki. Przy stoisku wydającym upominki zrobiło się natychmiast bardzo tłoczno i głośno; gadżety zrobiły wielkie wrażenie na uczestnikach i wszyscy chcieli je otrzymać jak najszybciej.

O godzinie 17.00 wszystkich uczestników powitał w ciepłych słowach dyrektor Zenon Koszelnik, zapraszając stłoczonych przed szkołą zjazdowiczów na teren za budynkiem, gdzie pod przygotowanymi namiotami i parasolami zaczęli zasiadać pierwsi, znużeni trudami podróży, przybyli często z odległych stron, absolwenci. Pojawili się też uczniowie, którzy o godzinie 16.00 obejrzeli w Klubie Katolickim Roma program artystyczny przygotowany z okazji Jublileuszu, a który absolwenci mieli zobaczyć następnego dnia.

Rozpoczął się Festyn szkolny - szkolny bar prowadzony przez pana Zygmunta Łesejkę przygotował poczęstunek: gorące kiełbaski, lody, napoje (na ten dzień Proboszcz miejsca udzielił na wniosek dyrektora oficjalnej dyspensy); czas umilała znana przemyska kapela śpiewając stare lwowskie standardy, w melodię których szczególnie starsi absolwenci wsłuchiwali się z rozrzewnieniem. Po zakończeniu występu kapeli z recitalem piosenek wystąpiła uczennica klasy III a Liceum Ekonomicznego Monika Siwiecka. Jej występ spotkał się z gorącym przyjęciem, szczególnie ze strony licznie zgromadzonej młodzieży. Potem odbyły się przygotowane przez Samorząd Uczniowski konkursy. Rozdano okolicznościowe nagrody.

Absolwenci zwiedzali budynek szkoły, zatrzymując się w holu aby obejrzeć przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne o ZSE, szukali swoich klas, zwiedzali czynną już wystawę pamiątek szkolnych, wpisywali się do księgi pamiątkowej. Niektórzy z absolwentów po oficjalnym otwarciu uroczystości udali się na organizowane przez siebie okolicznościowe spotkania. I tak, w bardzo miłym nastroju około godziny 21.00 minął pierwszy dzień zjazdu.

Dzień drugi - sobota - 14 czerwca 2003 r.

Rozpoczął się od mszy św. w Archikatedrze koncelebrowanej przez Jego Ekscelencję Biskupa Stefana Moskwę w asyście księży Katechetów i absolwentów. W koncelebrze uczestniczyli: ksiądz prałat Czenczek, ksiądz Prałat S. Zarych, absolwenci: ksiądz Edward Sobolak - ekonom Kurii Archidiecezjalnej i ksiądz Walter, księża obecni i byli katecheci - Jan Mazurek, Wiesław Skrabut i Norbert Podhorecki.

W Liturgii mszy brali udział zaproszeni goście - Prezydent Miasta Przemyśla - Robert Choma i wiceprezydent Ryszard Lewandowski. Dyrektor Zenon Koszelnik powitał wszystkich zgromadzonych i poprosił księdza Biskupa o odprawienie mszy świętej w intencji wszystkich uczestników Jubileuszu i tych wszystkich, którzy odeszli.

Potem uczestnicy zjazdu ustalili kolumnę przemarszu do szkoły ulicami miasta. Ten, niemalże triumfalny pochód dotarł przed godziną 11 pod budynek szkoły, gdzie zaplanowano odsłonięcie pamiątkowej tablicy, otwarcie pracowni komputerowej i okolicznościowej wystawy.

Odsłonięcia tablicy, w asyście dwóch dyrektorów - byłego - Leszka Białego i obecnego - Zenona Koszelnika, dokonała nestorka naszych nauczycieli, równolatka szkoły pani Olga Krawiec. Była to chwila bardzo wzruszająca, którą mocno przeżyliśmy wszyscy. Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz prałat Stanisław Zarych i absolwent szkoły ksiądz Edward Sobolak - główny ekonom Kurii Arcybiskupiej w Przemyślu.

Następnie zaproszeni goście przeszli do pracowni komputerowej, której otwarcia dokonali wspólnie Pani Kurator Jolanta Tudrój - Darska i Prezydent Robert Choma.

Potem goście zeszli na parter, gdzie w pracowni historii przygotowano wystawę ilustrującą historię szkoły, która wzbudziła podziw zarówno gości, jak i absolwentów. Tutaj dokonano pamiątkowych wpisów do przygotowanej Księgi Gości.

Po odsłonięciu tablicy, otwarciu pracowni komputerowej i wystawy uczestnicy uroczystości przeszli do sali Centrum Kulturalnego, gdzie miał nastąpić dalszy ciąg Jubileuszu. Zebranych powitali uczniowie Regina Słowak i Paweł Pasek słowami:

Oczy otwieram - staje się świat.
Nade mną - niebo, przede mną - sad
Jabłek zielonych zapach i smak...
I wszystko proste tak.
Trzeba żyć naprawdę,
Żeby oszukać pędzący czas.
Pięknie żyć w zachwycie
Życie zdarza się raz.

Szanowni goście!

Drodzy absolwenci!

Obchodzimy dzisiaj niecodzienną uroczystość - jubileusz 90-lecia Szkoły znanej obecnie w Przemyślu jako Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Aż trudno uwierzyć, że od momentu powstania Krajowej Szkoły Kupieckiej minęło już 90 lat. Od tej pory szkoła, zmieniając nazwy i kierunki kształcenia, wpisywała się krok po kroku w historię miasta i regionu. My, obecni uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych, pragniemy serdecznie powitać wszystkich uczestników zjazdu: gości i absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły, którzy w związku z Jubileuszem zaszczycili nas swą obecnością.

Drodzy Absolwenci! Wielu z Was, kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu przekroczyło progi tej szkoły. Początkowo niedojrzali, zagubieni, pełni obaw, później mądrzejsi, bardziej doświadczeni, tu zdobywaliście wiedzę, kształtowaliście charaktery, nawiązywaliście przyjaźnie.

Waszymi przewodnikami, opiekunami, doradcami byli nauczyciele - wielu z nich służyło Wam radą i pomocą w trudnych chwilach, a popełniane przez błędy traktowano nie jako porażki, lecz jako konieczny etap uczenia się. Dziś, po latach, we wdzięcznej pamięci wychowanków pozostaje ich dobroć, życzliwość, wyrozumiałość.

Niestety, wielu z pedagogów i uczniów nie ma już pośród nas - uczcijmy teraz ich pamięć minutą ciszy.

My, uczniowie tej szkoły, opuścimy ją z przekonaniem, że odważne, entuzjastyczne podążanie za głosem serca, umiejętność dostrzegania obok siebie maleńkich cudów świata, wrażliwość na piękno przyrody a przede wszystkim na potrzeby drugiego człowieka, to gwarancja pomyślnego zdania tego najważniejszego egzaminu - egzaminu z przeżytego życia.

Trzeba żyć naprawdę,
Żeby oszukać czas.
Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz.
Trzeba żyć w zachwycie:
Marzyć, kochać i śnić.
Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć.

Głos zabrał dyrektor Zenon Koszelnik:

Szanowni Absolwenci

Pani Kurator

Panowie Prezydenci

Czcigodni księża

Szanowni Goście, Nauczyciele, uczniowie!

"Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości".

Słowa współczesnego polskiego filozofa przemawiają do nas ze szczególną mocą. W dniach tak dla nas uroczystych - w czasie obchodów Jubileuszu 90-lecia Szkoły, której historia rozpoczęła się w roku 1913, przyłączam się do słów, które przed chwilą zostały wypowiedziane przez przedstawicieli najmłodszej generacji szkoły- aktualnie uczącą się w niej młodzież.

Wyrażam zadowolenie, a sądzę, że jest ona udziałem nas wszystkich, że w tych wyjątkowych dla szkoły dniach, są z nami nasi szanowni goście w osobach:

Pana Prezydenta Roberta Chomy

Pani Kurator Jolanty Tudrój- Darskiej

Dyrektorów, przedstawicieli firm i instytucji z terenu Przemyśla, moich kolegów dyrektorów szkół średnich.

Witam Was wszystkich niezwykle serdecznie.

...Szanowni Państwo!

Na bogaty dorobek jednej z dwóch najstarszych szkół Przemyśla, a także jednej z najstarszych tego typu szkół w regionie, złożyła się oddana praca wielu pokoleń wspaniałych nauczycieli, wychowawców i pracowników, a szkołę opuściło wielu wybitnych absolwentów. Ich nazwiska znajdziecie na stronach wydanej przez nas Monografii.

Tam też staraliśmy się opisać dzieje szkoły jej bogaty 90. letni dorobek. Dopełniamy ten obraz okolicznościową wystawą.

Tu i teraz odniosę się z konieczności do najważniejszych wydarzeń z jej dziejów.

Powołanie w 1913 roku Krajowej Szkoły Kupieckiej poprzedzone było prowadzonymi już od 1907roku kursami handlowymi i jak wspomina pierwszy dyrektor szkoły dr Kazimierz Sawicki, szkoła od razu zdobyła zaufanie społeczeństwa. Wybuch I wojny światowej spowodował, na szczęście krótko, przerwę w działalności Szkoły i od roku szkolnego 1915/1916 wznowiła ona działalność. Do wybuchu II wojny światowej szkołę opuściło około 1300 absolwentów.

W latach II wojny światowej mimo różnych problemów organizacyjnych szkoła nie zaprzestała działalności.

Z dniem 1 września 1944 roku utworzono Państwowe Gimnazjum Kupieckie, a następnie Liceum Handlowe.

W następnych latach szkoła uległa licznym zmianom organizacyjnym, powstało Technikum Finansowe, następnie Technikum Ekonomiczne, powstał Zespół Szkół Ekonomicznych, szkoły dla pracujących, oraz szkoły policealne.

Z dniem 1 września 1977 roku powstaje Zespół Szkół Ekonomicznych. W latach 1992-1994szkoła osiąga największy w swej historii rozwój organizacyjny. W 30 oddziałach szkolno- młodzieżowych dla pracujących i policealnych naukę pobiera ponad 1000 uczniów. Do niewątpliwych osiągnięć tego okresu należy między innymi utworzenie w oparciu o autorską dokumentację PSAS przy współpracy z Wojewódzkim Sejmikiem Samorządowym.

Dzisiejsza szkoła to: klasy Liceum Ekonomicznego i Technikum Eksploatacji Pocztowo- Telekomunikacyjnej, Liceum o dwóch profilach i szkoła zawodowa - razem 19 oddziałów i 556 uczniów.

Należy podkreślić, że dobrą tradycją szkoły jest dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, że szkoła cieszy się opinią szkoły bezpiecznej, przyjaznej dla uczniów - nie ma problemów z naborem, a wręcz przeciwnie, od lat cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów. Mimo trudności finansowych podnosimy estetykę naszych pomieszczeń i wyposażamy w nowoczesne pomoce dydaktyczne nasze pracownie, o czym Państwo mogliście się dzisiaj przekonać.

Korzystając z obecności Pana Prezydenta i Pani Kurator chciałbym bardzo serdecznie podziękować, za tak wydatną pomoc w tym zakresie.

Bogaty dorobek szkoły to także efekt zaangażowanej pracy moich znakomitych poprzedników kolegów dyrektorów, że wspomnę tylko - pierwszego dyrektora dr Kazimierza Sawickiego i mojego bezpośredniego poprzednika Pana dyrektora Leszka Białego.

Szanowni Absolwenci!

Tak naprawdę historię szkoły tworzycie Wy.

Wy stanowicie jej dorobek.

To Wasze Kariery zawodowe, drogi Waszego życia zaświadczają o jej prestiżu, o jej uznaniu.

Dzisiejsza Wasza tutaj obecność jest potwierdzeniem waszego szacunku dla tej szkoły, jej nauczycieli, a także przywiązania do Przemyśla. Przybyliście tu z różnych stron Polski, aby wrócić pamięcią do czasów młodości, do czasów pobytu w murach tej szkoły. Jestem głęboko przekonany, że był to okres szczególnie ważny w Waszym życiu - czas dojrzewania intelektualnego, emocjonalnego, czas kształtowania postaw i charakterów, czas podejmowania pierwszych, życiowych decyzji. To tu , po raz pierwszy zabiło komuś mocniej serce. To stąd, zapamiętaliście na zawsze miejsca i krajobrazy, bo oglądaliście je przez czyjeś , po raz pierwszy kochane oczy.

Ze świadectwami dojrzałości wkroczyliście w dorosłość, przekonując się, że najtrudniejszą lekcją było samo życie. Może nie wszystkie plany i zamierzenia udało się Wam zrealizować, ale to nie powód do narzekań.

Zawód nauczyciela to zawód specyficzny. Dopiero po latach człowiek zdobywa się na refleksyjną ocenę swoich pedagogów, zauważa ich życzliwość, serdeczność i wyrozumiałość.

Drodzy absolwenci! Wasza obecność na jubileuszowych uroczystościach szkoły jest potwierdzeniem tych słów.

Ale jest też potwierdzeniem faktu, jak mocne są więzi powstałe w czasie nauki w tej szkole przed 30., 40., a nawet 50. laty.

Jestem Wam szczerze wdzięczny za Waszą obecność.

Niech uśmiechy, którymi się obdarowujecie, promienieją zawsze na Waszych twarzach. Niech gesty podawanych rąk, przywołane imiona rówieśników pozwolą Wam powrócić do tych minionych, niepowtarzalnych chwil.

Życzę Wam dużo zdrowia oraz szczęścia osobistego i rodzinnego.

Do zobaczenia na Jubileuszu 100. lecia

Po wystąpieniu Dyrektora głos zabrał Prezydent Miasta Przemyśla, który wraz z życzeniami przekazał okolicznościową tablicę z napisem :

"Skarbem człowieka i narodu są jego ślady na ziemi"

(H. Sienkiewicz )

Z okazji Jubileuszu 90-lecia istnienia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Przemyślu składam gratulacje wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom a także życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej i nauce.

Absolwentom szkoły, życzę dużo wytrwałości w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów życiowych

i zawodowych.

Prezydent Miasta Przemyśla

Robert Choma

Przemyśl, dnia 13-14 czerwca 2003 r.

Prezydent R. Choma wręczył też przyznane okolicznościowe nagrody: dyrektorowi Zenonowi Koszelnikowi, wicedyrektor Janinie Kosteckiej i Zofii Szypczyńkiej.

Głos zabrała Pani Kurator Jolanta Tudrój - Darska, która w imieniu Kuratora Stanisława Rusznicy przekazała list

z życzeniami z okazji Jubileuszu.

Podkarpacki Kurator Oświaty

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Szanowni Państwo!

Z okazji Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu mam zaszczyt przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia i złożyć życzenia wszelkiej pomyślności. Równocześnie proszę o usprawiedliwienie

i wybaczenie mojej nieobecności w tak uroczystym dniu.

Szacowny wiek czcigodnej Jubilatki wskazuje, iż rozpoczęła działalność jeszcze w zamierzchłych czasach

C.K. Austro - Węgier. Powołanie szkoły kształcącej profesjonalnie przygotowanych pracowników handlu było zapewne w owych czasach wyrazem chęci przeobrażenia galicyjskiej rzeczywistości w duchu ideałów pozytywizmu. Polska tradycja literacka przekazuje obraz absolwentów Szkoły zbliżony do stworzonych przez Bolesława Prusa portretów Wokulskiego czy Rzeckiego. Ukształtowany w naszej wyobraźni obraz tamtej epoki podsuwa nam sylwetki rzetelnych i pracowitych ekspedientów i buchalterów, ludzi uzbrojonych w ołówki i zarękawki, pochylonych nad księgami rachunkowymi, z portretem surowo spoglądającego Franciszka Józefa w tle. Podobny klimat emanuje z najstarszych zachowanych fotografii nauczycieli i uczniów tej szkoły.

Jednak ten spokojny i uporządkowany obraz świata to tylko same początki funkcjonowania Szkoły. Daty nieuchronnie wskazują, iż szanowna Jubilatka przeżyła wszystkie kataklizmy XX wieku. Bliższe poznanie jej historii przynosi zaskakujące spostrzeżenie. Otóż w czasach największych burz dziejowych, podczas obydwu wojen, Szkoła funkcjonowała niemal nieprzerwanie, działała nawet wtedy, gdy ogromna większość innych szkół była zamykana. Jest to niewątpliwie dowodem uznania wielkiego znaczenia zawodu ekonomisty i potwierdzeniem potrzeby kształcenia takich kadr.

Współczesność w niczym nie umniejszyła rangi i prestiżu zawodów ekonomicznych, nadal cenieni są specjaliści z tej branży. Przyszłość - miejmy nadzieję dobra - w ramach Unii Europejskiej stawia przed całym społeczeństwem ambitne zadania, a w sposób szczególny stawia wyzwania przed ekonomistami. To Państwo - uzbrojeni

w specjalistyczną wiedzę i nowoczesny sprzęt - jesteście grupą, która musi dźwigać zadanie budowania pomyślności gospodarczej.

Z zamierzchłych początków szkoły, z epoki ołówków i zarękawków, musicie Państwo zachować podstawowe wartości moralne, które są fundamentem każdej działalności, zwłaszcza gospodarczej. Bez trwałego ukształtowania takich cech jak uczciwość i solidność nie można wykształcić dobrego ekonomisty. Ukształtowanie takich cech oraz przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności to podstawowe zadania, jakie realizuje Wasza Szkoła.

Szanowny Panie Dyrektorze, w dniu Jubileuszu składam na Pana ręce, dla całej społeczności szkolnej, życzenia dalszych sukcesów w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Aby ułatwić Wam pracę i uczynić ją bardziej efektywną postanowiłem przekazać Szkole pracownię komputerową ufundowaną ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Proszę potraktować to jako prezent dla Jubilatki z okazji 90 urodzin.

Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Stanisław Rusznica

Print Friendly, PDF & Email