Informacja z otwarcia ofert

                                                                                                                                             Przemyśl  2017-02-08

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Dla Zapytania ofertowego nr  1/2017 CKZIU 2 prowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na realizację kursów i szkoleń dla uczniów i uczennic CKZIU nr 2 w Przemyślu w ramach projektu  pt. ” Zainwestuj w siebie , postaw na przyszłość” nr  umowy  RPPK.09.04.00-18-0015/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego . Numer ogłoszenia 1019480

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1019480

Otwarcie ofert w dniu 08/02/2017       o godz. 10:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 43 200,00 PLN brutto w tym na:

Część I   Kurs obsługi kas fiskalnych                 Zadanie 1         4 800,00  PLN brutto,

Część II   Kurs wózki widłowe                             Zadanie 2      24 000 PLN brutto,

Część III  Szkolenie ECDL BASE                      Zadanie 3      14 400,00  PLN brutto

 

,Rozstrzygniecie”

 Zadanie 1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

 1. Wilsona 12

37-700 Przemyśl

Data złożenia oferty  07.02.2017 r.

cena 4 800,- zł.

 

Zadanie 2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

 1. Wilsona 12

37-700 Przemyśl

Data złożenia oferty  07.02.2017 r.

cena 24 000,- zł.

 

Zadanie 3

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne „Profesor” Wojciech Psik

Buszkowiczki 75B

37-710 Żurawica

Data złożenia oferty  07.02.2017 r.

cena 14 160 ,- zł.

 

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do złożenia oferty:

Zapytanie ofertowe nr  1/2017 CKZIU 2

prowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności

na realizację kursów i szkoleń dla uczniów i uczennic

CKZIU nr 2 w Przemyślu w ramach projektu pt.

” Zainwestuj w siebie , postaw na przyszłość” nr  umowy  RPPK.09.04.00-18-0015/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego .

 

Zamówienie znajduje się na stronie bip http://ckziu2.edu.pl/bip/

Ogłoszenie o przetargu

fundusz-europejskie 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Przemyślu

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

ogłasza przetarg na

dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych i wyposażenia pracowni

nr postępowania 1/PN/2016

  

Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie internetowej http://ckziu2.edu.pl/bip

Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość

fundusz-europejskie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu informuje, że od nowego roku szkolnego 2016/2017 będzie w szkole realizowany projekt „Zainwestuj  w siebie postaw na przyszłość” realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego. Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu i efektów kształcenia zawodowego w CKZIU nr 2 w Przemyślu,  wzrost zatrudnienia absolwentów Technikum nr 2 poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

 • W ramach projektu przewidziane są :
 • szkolenia ECDL dla technika ekonomisty,
 • kursy obsługi wózków widłowych i kas fiskalnych dla technika handlowca,
 • kurs florystyczny dla technika architektury krajobrazu,
 • indywidualne doradztwo zawodowe dla wszystkich kierunków kształcenia,
 • płatne wakacyjne staże ( miesięczne lub dwumiesięczne ) dla uczniów i uczennic wszystkich   kierunków,
 • zajęcia dodatkowe – firmy symulacyjne dla technika handlowca,
 • zajęcia dodatkowe – firmy symulacyjne dla technika ekonomisty,
 • studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Zostaną także doposażone pracownie zawodowe  oraz powstanie nowoczesna pracownia multimedialna dla zawodu technik ekonomista.

Zachęcamy do  uczestnictwa w projekcie !

W załączeniu : regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.