Ogłoszenie o przetargu

fundusz-europejskie 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Przemyślu

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

ogłasza przetarg na

dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych i wyposażenia pracowni

nr postępowania 1/PN/2016

  

Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie internetowej http://ckziu2.edu.pl/bip

Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość

fundusz-europejskie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu informuje, że od nowego roku szkolnego 2016/2017 będzie w szkole realizowany projekt „Zainwestuj  w siebie postaw na przyszłość” realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego. Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu i efektów kształcenia zawodowego w CKZIU nr 2 w Przemyślu,  wzrost zatrudnienia absolwentów Technikum nr 2 poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

  • W ramach projektu przewidziane są :
  • szkolenia ECDL dla technika ekonomisty,
  • kursy obsługi wózków widłowych i kas fiskalnych dla technika handlowca,
  • kurs florystyczny dla technika architektury krajobrazu,
  • indywidualne doradztwo zawodowe dla wszystkich kierunków kształcenia,
  • płatne wakacyjne staże ( miesięczne lub dwumiesięczne ) dla uczniów i uczennic wszystkich   kierunków,
  • zajęcia dodatkowe – firmy symulacyjne dla technika handlowca,
  • zajęcia dodatkowe – firmy symulacyjne dla technika ekonomisty,
  • studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Zostaną także doposażone pracownie zawodowe  oraz powstanie nowoczesna pracownia multimedialna dla zawodu technik ekonomista.

Zachęcamy do  uczestnictwa w projekcie !

W załączeniu : regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.

 

Podziel się książką

„Książka jest największym dobrem człowieka.
Rozszerza świadomość ludzką,
stwarza sojusz człowieka z człowiekiem,
łączy, budzi, niepokoi, przetwarza,
rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją.
Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności,
przezwycięża mijanie.”

Emil Zegadłowicz

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich słuchaczy i pracowników szkoły do włączenia się w akcję „Podziel się książką”. Prosimy o ofiarowanie bibliotece książek, do których Państwo już nie wracają. Książki te, włączone do naszego księgozbioru, trafią do innych czytelników. Może staną się dla nich przyjaciółmi w ich samotności, może wzruszą, czegoś nauczą, wskażą właściwą drogę, wzbudzą zadumę, pocieszą w przeciwnościach, odpędzą nudę?
Darujmy długowieczność wartościowym książkom, bo „książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana.